Waunder, mixed media, 3.5" x 2" x 2", 2014
Waunder, mixed media, 3.5" x 2" x 2", 2014
Large Cylinder, mixed media, 3.5" x 5" x 5", 2014
Large Cylinder, mixed media, 3.5" x 5" x 5", 2014
Leftovers, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Leftovers, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Pigs with Moon, mixed media, 1.5" x 2" x 2", 2014
Pigs with Moon, mixed media, 1.5" x 2" x 2", 2014
Mound, mixed media, 3" x 2" x 2", 2014
Mound, mixed media, 3" x 2" x 2", 2014
Mini Mountain, mixed media, 3.5" x 4" x 4", 2014
Mini Mountain, mixed media, 3.5" x 4" x 4", 2014
Large Arch, mixed media, 4.5" x 5" x 5", 2014
Large Arch, mixed media, 4.5" x 5" x 5", 2014
Cylinder with Pig, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Cylinder with Pig, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Arch with Rock, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Arch with Rock, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Arch with Pig, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Arch with Pig, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Leftovers 2, mixed media, 1.5" x 2" x 2", 2014
Leftovers 2, mixed media, 1.5" x 2" x 2", 2014
Pile, mixed media, 4" x 7" x 5", 2014
Pile, mixed media, 4" x 7" x 5", 2014
One, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
One, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Rose, mixed media, 1" x 2" x 2", 2014
Rose, mixed media, 1" x 2" x 2", 2014
Deep Hole, mixed media, 4.5" x 6.5" x 6.5", 2014
Deep Hole, mixed media, 4.5" x 6.5" x 6.5", 2014
i8UMdZCvi1R6VqXD.jpg
Gj9etQvo11PAYTNs.jpg
TKCz1iyCP13i0LoM.jpg
qbBhhCt4RorX9YK7.jpg
Waunder, mixed media, 3.5" x 2" x 2", 2014
Large Cylinder, mixed media, 3.5" x 5" x 5", 2014
Leftovers, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Pigs with Moon, mixed media, 1.5" x 2" x 2", 2014
Mound, mixed media, 3" x 2" x 2", 2014
Mini Mountain, mixed media, 3.5" x 4" x 4", 2014
Large Arch, mixed media, 4.5" x 5" x 5", 2014
Cylinder with Pig, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Arch with Rock, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Arch with Pig, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Leftovers 2, mixed media, 1.5" x 2" x 2", 2014
Pile, mixed media, 4" x 7" x 5", 2014
One, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Rose, mixed media, 1" x 2" x 2", 2014
Deep Hole, mixed media, 4.5" x 6.5" x 6.5", 2014
i8UMdZCvi1R6VqXD.jpg
Gj9etQvo11PAYTNs.jpg
TKCz1iyCP13i0LoM.jpg
qbBhhCt4RorX9YK7.jpg
Waunder, mixed media, 3.5" x 2" x 2", 2014
Large Cylinder, mixed media, 3.5" x 5" x 5", 2014
Leftovers, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Pigs with Moon, mixed media, 1.5" x 2" x 2", 2014
Mound, mixed media, 3" x 2" x 2", 2014
Mini Mountain, mixed media, 3.5" x 4" x 4", 2014
Large Arch, mixed media, 4.5" x 5" x 5", 2014
Cylinder with Pig, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Arch with Rock, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Arch with Pig, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Leftovers 2, mixed media, 1.5" x 2" x 2", 2014
Pile, mixed media, 4" x 7" x 5", 2014
One, mixed media, 2" x 2" x 2", 2014
Rose, mixed media, 1" x 2" x 2", 2014
Deep Hole, mixed media, 4.5" x 6.5" x 6.5", 2014
show thumbnails